Hlavná stránka/Home  > O nás/About us

O nás/About us

Economic Spectrum is double blind view scientific on-line journal with the orientation on new trends, problems, theoretical and practical questions of economy and economics. 

Journal is intended for specialists, scientific and teaching staff, doctorate students, university students and other people interested in education, science and research; regardless of the faith, political affiliation or nationality.

Papers in the Journal are reviewed by the two independent reviewers, who is designated by the Editorial board. 

Editorial board reserves the right to choose the paper for publication. The author is responsible for the content of the paper. Periodicity of the journal is four times a year.

Ekonomické spektrum je recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis so zameraním na nové trendy, teoretické a praktické otázky ekonómie a ekonomiky. 

Je určený pre odborných, vedeckých a pedagogických pracovníkov, doktorandov, študentov univerzít a iných osôb so záujmom o vzdelávanie, vedu a výskum; a to bez ohľadu na svetonázor, politickú či národnostnú príslušnosť.

Články sú posudzované dvoma nezávislými odborníkmi, ktorých určí redakčná rada.

Redakčná rada si taktiež vyhradzuje právo výberu príspevku určeného na publikovanie. Za obsahovú stránku príspevku zodpovedá autor príspevku. Periodicita časopisu je 4 krát ročne.   

 

 

 

 

 

Submenu

 

Ekonomické spektrum - Economic Spectrum