Pre autorov/For authors

Formát článku/Paper format: cz or en

Rozsah príspevku max. 7-10 strán/Paper range max. 7-10 pages

Termíny zaslania článku/Deadline for sending paperpriebežne / continuously

Kontakt/Contact: ekonomicke.spektrum@gmail.com 

Autori všetkých článkov zverejnených v on-line časopise Ekonomické Spektrum plne zodpovedajú za dôveryhodnosť a pôvod faktov, citácií, fotografií, obrázkov, tabuliek, vlastného mena, štylistiku výkladu. Eventuálne spory o autorské práva daného obsahu sa preto v prípade súdneho sporu týkajú osoby autora, nie časopisu Ekonomické Spektrum.

Authors of the all articles published in the online journal Economic Spectrum are fully responsible for the credibility and the origin of the facts, citations, pictures, images, tables, interpretation style. Potential conflicts of copyrights of the content, therefore, in the case of lawsuit are bear upon the author, not the Journal of Economic Spectrum.

Ponúkame možnosť spolupráce s časopisom, vyplňte prosím nasledujúci dotazník: https://docs.google.com/forms/d/1fgNOr3er3LtPCU6qGD1QmNZNudC6ecPZsqFqXLT6exA/viewform?c=0&w=1

We offer a cooperaton with Journal, please fulfill the following questionnaire: https://docs.google.com/forms/d/1fgNOr3er3LtPCU6qGD1QmNZNudC6ecPZsqFqXLT6exA/viewform?c=0&w=1